http://zahradakrkonose.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: Zahrada Krkonoše- zahradní technika prodej, servis -> Záruční podmínky

Záruční podmínky

 
Reklamační řád

 
 
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 
 
 
Záruční doba

 
Záruční doba začíná běžet vždy dnem převzetí věci kupujícím. Zákonná záruční doba je obvykle 24 měsíců není-li uvedeno jinak.

*       Dojde-li k uplatnění reklamace s výměnou zboží, začne záruční doba běžet ode dne převzetí zboží nového.
   *      Dojde-li k uplatnění reklamace s opravou zboží, záruční doba se prodlužuje o dobu řešení reklamace.
   *     V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
Reklamace se řídí dle platného zákona 34/1996 a 40/1964 v platném zněné Sb. „O ochraně spotřebitele“. Není-li uvedeno jinak v záručním listě platí v celém znění.

Převzetím zboží od přepravce, doručovatele nebo podpisem faktury či kupní smlouvy, dává zákazník souhlas s tímto reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, vyzvednuto na poště, nebo převzato osobně.

Tímto všechny naše zákazníky žádáme, aby hned při přebírání zásilky, zásilku kontrolovali, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena dopravou. Pokud je zásilka poničena nebo byl na první pohled porušen obal (např. vykradení zásilky), nepřebírejte zásilku a co nejdříve nás kontaktuje. Pokud zjistíte jakoukoliv nepřesnost, rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo nebyla k zásilce přiložena faktura - daňový doklad, ihned nás o této skutečnosti informujte, pokud tak neučiníte, vystavujte se riziku, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Reklamaci zboží můžete uplatňovat u nás nebo přímo u výrobce dle pokynů v záručním listě.

 

Neoprávněná reklamace

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, způsobené jeho používáním- klínové řemeny, žací nože,lanka, bowdeny, atp.

Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:
a) výrobek byl používán v rozporu s Návodem na používání
b) závady způsobené nesprávnou demontáží a montáží výrobku
c) neautorizované opravy a změny prováděné na výrobku
d) závady způsobené úderem či pádem mimo obvyklé užití výrobku
e) poškození vlivem neodvratné události (např. živelná pohroma, apod.), k níž došlo z příčin nezávislých na vůli prodávajícího či kupujícího.


 
Uplatnění reklamace
 
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je ve Vašem místě, kontaktujte tuto opravnu.
 
 
Právo spotřebitele při uplatnění záruky
J de-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.
 

Zasílání zboží k reklamaci

Do záruční opravy bude výrobek dodáván vždy s originálním platným záručním listem, dokumentací a dokladem o prodeji dle pokynů uvedených v dokumentaci stroje. Stroj se do servisu zásadně odesílá kompletní ( s pracovním nástrojem- lišta, řetěz, nůž apod.) bez provoních kapalin a řádně zabalený tak, aby při přepravě nedošlo k dalšímu poškození. Ke zboží je potřeba také přiložit popis závady, ten stačí sepsat i ručně na papír (čitelně). 
 
 

Kde uplatnit reklamaci

Pro uplatnění reklamace se doporučujeme obrátit buď na nás nebo přímo na nejbližší autorizovaný servis výrobce – reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis Vám též poskytne úplné a odborné informace k vaší závadě, popř. Vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí.
Seznam autorizovaných servisních míst naleznete v návodu pro použití, popř. v záručním listu, je-li ke zboží vydán.

 
 

Zboží došlo v poškozeném obalu.
 
Jestliže zjistíme, že obal zásilky je poškozen, je lepší takové zboží nepřevzít (protrhnutý, promáčknutý, prořezaný obal) nebo spolu s dopravcem zásilku rozbalit a zboží dobře prohlédnout (zda-li je i vnitřní obal poškozen), zda je zboží kompletní a v neporušeném originálním obalu. Pokud je to možné, je dobré zhotovit několik fotografií poškozené zásilky. Doručovatel je povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod od převzetí na Vaší příslušnou pobočku České pošty a uplatníte reklamaci na poškozenou zásilku. O této skutečnosti nás ihned informujte, ať můžeme podniknout patřičné kroky vedoucí k nápravě poškozené zásilky.
 

 


A | A
Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.